Kosteneffectiviteit

Uit een Noorse studie blijkt dat de gezondheidskosten per oudere van de behandeling van valletsels 1,85 keer hoger liggen dan de kosten van de implementatie van een oefenprogramma. De investering in een oefenprogramma bij een hoogrisicogroep van kwetsbare thuiswonende vrouwen ouder dan 80 jaar, kan een besparing van € 320 per persoon opleveren 111. In het Verenigd Koninkrijk levert de investering in valpreventie aan huis (onder meer met specifieke oefeningen, aanpassing van de woning, evaluatie van de medicatie en bloeddruk) bij een hoogrisicopopulatie een besparing op van £ 1500 (± € 1780 berekend op 22/12/’16) per persoon, met 5,34 minder valincidenten per persoon per jaar 112. Andere studies illustreren dat de kosteneffectiviteit doorgaans verbetert, naarmate de doelgroep en de aard van de interventie beter worden afgelijnd 5, 113, 114, 115. Er is dus veel ruimte voor kostenbesparing indien valpreventiemaatregelen worden toegepast bij de juiste doelgroep en onder de juiste modaliteiten.

Het EVV suggereert daarom volgende financiële randvoorwaarden in de Vlaamse zorgcontext 116:

  • aanpassing van de terugbetalingscriteria voor hoogrisico-ouderen om proactieve en preventieve strategieën te ondersteunen;
  • extra financiële middelen voor een kwaliteitsvolle preventie;
  • kosteneffectiviteitsanalyses van diverse preventiestrategieën in verschillende populaties;
  • verbetering van de bereikbaarheid van de ergotherapie in de thuiszorg.