Visie en missie EVV

Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) werkt voor de realisatie van haar opdrachten vanuit de volgende visie:

  • Elke activiteit streeft (in)direct het welzijn van de oudere in zijn dagelijkse omgeving na, in het bijzonder op vlak van valproblematiek. Onder “oudere in zijn dagelijkse omgeving” wordt verstaan: 65-plussers die thuis wonen of verblijven in een residentiële setting.
  • De oudere wordt beschouwd als volwaardig individu met mogelijkheden en kansen die optimaal benut moeten worden en met zijn/haar recht op autonomie. De oudere wordt hierbij benaderd vanuit een holistische visie.
  • Voor het welzijn van de oudere, dienen wetenschap en praktijk op elkaar afgesteld te worden. Strategieën en richtlijnen worden om die reden gebaseerd op de best beschikbare wetenschappelijke evidentie, maar houden daarnaast ook rekening met de haalbaarheid in de praktijk.
  • Het expertisecentrum werkt eraan om de strategieën en richtlijnen op een voor de beoogde doelgroepen (ouderen, hun omgeving en zorgverleners) begrijpbare wijze te vertalen en over te brengen. Hierdoor wordt bewustmaking en motivering voor het nemen van maatregelen die valincidenten verminderen en voorkomen (sensibilisatie en vorming) in de hand gewerkt. Naast sensibilisatie en vorming, biedt het expertisecentrum ook ondersteuning bij het implementeren van valpreventiemaatregelen.
  • Aangezien de wetenschap en praktijk snel evolueren, dienen strategieën en richtlijnen regelmatig bijgestuurd te worden. Het expertisecentrum werkt aan permanente kwaliteitsverbetering op basis van op regelmatige tijdstippen uitgevoerde evaluaties. Hierbij hoort ook het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, zo nodig in samenwerking met externe deskundigen.
  • Wijzigingen in strategieën en richtlijnen en nieuwe bevindingen worden zo snel als mogelijk bekend gemaakt aan alle relevante partners (transparantie). Omgekeerd staat het expertisecentrum open voor ieder zijn of haar feedback.
  • Aangezien “vallen” een multifactorieel en multidisciplinair probleem is, staat samenwerking met alle relevante partners en disciplines in de gezondheidszorg voorop, zowel in het domein van onderzoek en onderwijs, als in het domein van implementatie en dagelijkse praktijk. In deze samenwerking wordt de stem van elke discipline, universiteit, hogeschool en organisatie als gelijkwaardig en waardevol beschouwd.