Vraag van de maand

CKO en de F-pathologie: wat betekent dit?

1.  Wat is een CKO?

CKO staat voor een Consultatief Kinesitherapeutisch Onderzoek.

Het consultatief kinesitherapeutisch onderzoek is een onderzoek dat uitgevoerd wordt op voorschrift van de behandelende geneesheer.

De kinesitherapeut geeft zijn bevindingen weer in een schriftelijk verslag en geeft een voorstel van een eventuele behandeling (cfr. F-pathologie). Het consultatief kinesitherapeutisch onderzoek wordt uitgevoerd vooraleer een eventuele behandeling wordt voorgeschreven en bovendien mag dit onderzoek slechts één keer per pathologische situatie worden aangerekend.

Het onderzoek is niet verplicht voor het voorschrijven, uitvoeren of terugbetalen van een behandeling.

Een CKO in woonzorgcentra: een consultatief kinesitherapeutisch onderzoek kan enkel aangevraagd worden voor ROB-bewoners (Rustoord voor Bejaarden) gezien kinesitherapie voor RVT-bewoners (Rust- en Verzorgingstehuis) is inbegrepen in de ligdagprijs.

Raadpleeg de website van het RIZIV voor meer informatie omtrent de nomenclatuur.

2  Wat is F-pathologie?

Voor sommige aandoeningen hebben patiënten recht op een groter aantal zittingen kinesitherapie die tegen afgesproken tarieven worden terugbetaald. Naast de zware aandoeningen (lijst ‘E’), gaat het om de aandoeningen op de lijsten ‘Fa’ en ‘Fb’, waarvan de behandeling veel kinesitherapie vereist.

Aandoeningen op de lijst ‘Fa’ (F acuut) zijn aandoeningen waarvoor gedurende een korte periode een intense kinesitherapiebehandeling nodig is (art. 7, §14, 5°, A). Deze patiënten hebben recht op maximaal 60 kinesitherapiezittingen die tegen de afgesproken tarieven worden terugbetaald, gedurende een periode van 1 jaar (365 dagen vanaf de datum van de 1e zitting). Na die 60 zittingen kan de behandeling worden voortgezet met een lagere terugbetaling.

Aandoeningen op de lijst ‘Fb’ (F chronisch) zijn aandoeningen waarvoor meerdere jaren regelmatig kinesitherapie nodig is. De patiënt heeft hierdoor recht op maximaal 60 kinesitherapiezittingen per jaar die tegen de afgesproken tarieven worden terugbetaald, gedurende een periode vanaf de 1e zitting tot 31 december van het 2e jaar dat volgt op het jaar van die 1e zitting.

Na die 60 behandelingszittingen is het mogelijk om de behandeling voort te zetten met een afnemende terugbetaling. (Het terugbetalingspercentage daalt voor de eerste 20 volgende zittingen en nadien nog een keer voor de zittingen die na de 81e zitting worden verricht.)

In het kader van gangrevalidatie is er een nomenclatuur voorhanden die behoort tot de aandoeningen uit de lijst ‘Fb’ (K.B. 25.7.1994; art. 7, §14, 5°, B).

Men moet voldoen aan de volgende criteria om te behoren tot de lijst ‘Fb’ (K.B. 26.11.2006):

 • De patiënt moet 65 jaar of ouder zijn.
 • De patiënt moet minstens eenmaal zijn gevallen met risico op herhaling hetgeen te objectiveren is aan de hand van:
  • een timed Up & Go test die hoger scoort dan 20 seconden en
  • behaalde een positief resultaat op ten minste één van twee volgende testen, die allebei moeten worden afgenomen:
   • De Tinetti-test (score kleiner dan 20/28)
   • Timed chair stand-test (score hoger dan 14 seconden)

De objectivering gebeurt met een uitgebreid medisch en kinesitherapeutisch verslag, ondertekend door de behandelende geneesheer en de kinesitherapeut. Dit verslag omvat onder meer de indicatie voor de oefeningen, beschrijving van de locomotorische toestand aan de hand van hoger beschreven testen, vermelding van de comorbiditeit en van het medicatiegebruik en de gedetailleerde beschrijving van het oefenprogramma.

Wat als een patiënt geen F-pathologie heeft, maar er wel een valindicatie is?

Dan kan de arts een voorschrift maken voor een courante pathologie (M-pathologie). Deze bestaat uit 18 sessies voor de initiatie van een interventie (korte boost). De kinesitherapeut kan na afloop van deze 18 sesssies een meer coachende rol op zich nemen. Vanaf de 19de sessie kost deze behandeling echter meer voor de patiënt.

Raadpleeg de website van het RIZIV voor meer informatie omtrent de F-pathologie.

Hoe vraag ik de terugbetaling in het kader van de F-pathologie aan?

Je dient als kinesitherapeut een kennisgeving ‘Fb’ te verzenden naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Er is geen terugbetaling mogelijk zolang de adviserend geneesheer geen geldige kennisgeving ontving.

De kennisgeving omvat minstens:

 • De identificatiegegevens van de patiënt,
 • Jouw identificatiegegevens
 • De aanvangsdatum van de behandeling
 • De behandelde pathologie
 • De bevestiging dat je een voorschrift hebt en je de standaarden voor verzorging kent

De kennisgeving is ongeldig indien je de tekst aanpast, commentaren toevoegt, het formulier ongeldig invult of een ander formulier gebruikt.

Deze regeling geldt voor twee volle jaren na het jaar van kennisgeving (minimum 2 volledige jaren, maximum 3 jaren), en is nadien eventueel hernieuwbaar afhankelijk van de inclusiecriteria van het RIZIV. Het aantal behandelingen per jaar is in wezen onbeperkt, maar vanaf de 61ste zitting is er wel een verminderde tegemoetkoming (K.B. 26.11.2006, art. 1 tot wijziging van Art. 1: 3° §14, 5°, B, a)

In woonzorgcentra:

De terugbetaling verloopt anders voor bewoners opgenomen in ROB of RVT. Voor bewoners opgenomen in een RVT zijn de kinesitherapeutische behandelingen in de ligdagprijs inbegrepen, voor de bewoners opgenomen in een ROB echter niet. Daarom is het belangrijk om na te gaan of de bewoner van een ROB voldoet aan de ‘Fb’-pathologie. Dit kan via een consultatief kinesitherapeutisch onderzoek op voorschrift van de arts (CKO, K.B. 18.12.2002, art. 7. §1, 2°). Indien de bewoner aan de voorwaarden voldoet van ‘Fb’-pathologie, heeft hij recht op 60 (in plaats van 18) kinesitherapeutische sessies per jaar met normale tegemoetkoming.

3. Voordelen van CKO:

De inhoud van een CKO staat niet bepaald. Het kan dus gebruikt worden voor het zoeken naar valrisicofactoren.

De kinesitherapeut wordt vergoed, ook indien de patiënt niet voldoet aan de criteria voor de F-pathologie. Indien men in plaats van het CKO de F-pathologie aanwendt, krijgt de kinesitherapeut geen vergoeding als de patiënt niet blijkt te voldoen aan de criteria voor F-pathologie.